תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר האינטרנט- עמותת משעול החיים

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עמותת משעול החיים ע"ר (להלן, בהתאמה: "האתר" ו-"משעול החיים "). השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא באלו). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לגברים ולנשים כאחד.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכני ובשירותי האתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכני ו/או בשירותי האתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של משעול החיים לכך, ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצא באלו, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין לקשר את האתר לכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ו/או בוטים ו/או פוגעניים ו/או תכנים המעודדים לגזענות ו/או להפליה פסולה ו/או לאלימות, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

עמותת משעול החיים  לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהזנת נתונים באתר ו/או מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים או הנתונים שנעשו על-ידך ומתחייב לשפות את מעותת משעול החיים  בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

חל איסור מוחלט לסלף את החומר המתפרסם באתר זה, להציגו בדרך מטעה, לפגוע בו, לשנותו או לבצע כל פעולה שיש בו הפחתה לערכו, ו/או שעלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

מידע רפואי באתר

המידע המפורסם באתר זה נועד לידיעה כללית ולהתמצאות בלבד.

הנך פוטר בזאת את עמותת משעול החיים מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו, מכל אחריות כמפורט להלן. הנך מצהיר כי ידוע לך כי בשל אופי התכנים המופעים באתר אתה עלול להיתקל בתכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות ו/או חדשות רפואיות והנך מסכים לכך שלא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי משעול החיים בקשר לכך.

לאור זאת, הנך פוטר בזה את משעול החיים , מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע.

אין במידע המובא באתר כדי ליצור יחסי רופא-חולה או מטפל-מטופל בינך לבין משעול החיים.

 

המידע אינו משמש עצה או הנחיה רפואית ואינו יכול לשמש תחליף להתייעצות עם רופא או ספק שירותי בריאות מוסמך מכל סוג שהוא. המשתמש במידע זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

תכנים ונתונים שמשתמשים מוסרים באתר

משעול החיים אינו נושא בכל אחריות לתכנים ולנתונים שמשתמשים מוסרים באתר, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגורם שמסרם לפרסום. בעת שיגור או מסירת תכנים לאתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מתכנים אלו. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים ומהימנים.

כמו כן, אין משעול החיים  אחראי לגבי נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע רפואי, חסוי או רגיש דרך האתר.

שירותים הטעונים רישום

באתר אפשר שתמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. משעול החיים יהיה רשאי לשמור את הנתונים שמסרת בעת ההרשמה במאגר המידע שבבעלות עמותת משעול החיים . אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמש בשירות שאליו נרשמת.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, הינן של עמותת משעול החיים , או של צד שלישי, שהרשה לעמותת משעול החיים  להשתמש בהם.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מעמותת משעול החיים , או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על-ידי משעול החיים לתכנים שהוזנו או נמסרו על-ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על-ידך.

שינויים באתר והפסקת השירות

עמותת משעול החיים  תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, יהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצ"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי משעול החיים בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי משעול החיים להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים יחזיק משעול החיים את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף, ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, משעול החיים יהיה רשאי להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים באתר, בלי שיינקט כנגדו כל צעד.

השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

הצטרפו לעמותה

מזמינים אתכם להעמיק את מעורבתכם להצטרף כחברים בעמותה. החברות בעמותה מקנה זכות הצבעה בישיבות המליאה והשתתפות בדיונים וקבלת החלטות בנושא פעילות העמותה.

חבר בעמותה יכול להיבחר לאחד ממוסדותיה.

מלאו את הפניה ונחזור אליכם בהקדם.

תודה על פנייתך

קיבלנו את פנייתך ונחזור אליך בהקדם

דילוג לתוכן